Dofinansowanie

Finansowanie szkoleń w Inżynierii

Niezależnie od wybranego rodzaju kursu/szkolenia można je sfinasować ze środków własnych bądź skorzystać z możliwości jakie dają nam choćby środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Centrum Szkoleń Inżynieria jest stałym partnerem w realizacji szkoleń dla wielu instytucji państwowych m.in.: Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, a także licznych fundacji i stowarzyszeń

Kryteria uczestnictwa w kursach organizowanych przez instytucje

KFS-Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – finansowanie przez Urzędy Pracy kształcenia pracowników i pracodawców

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest zasilany poprzez przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
 • Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 

Kto może skorzystać ze środków KFS?

 • wszyscy pracodawcy

 

Jaka jest wysokość środków, które można uzyskać?

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok.12000 zł)
 • mały przedsiębiorca (osoba, która zatrudnia mniej niż 50 pracowników a roczny obrót i suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro)i średni przedsiębiorca(zatrudnia mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 mln euro)
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro)

 

Korzyści z KFS:

 • podniesienie kwalifikacji pracowników
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • ograniczenie rotacji pracowników

 

Wymagania wobec uczestników ubiegających się o dofinansowanie KFS:

 • pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę (na czas nieokreślony bądź określony, w dowolnym wymiarze czasu pracy, umowa musi obejmować okres co najmniej do czasu zakończenia szkolenia)
 • ukończone 18 lat

 

Środki z KFS można przeznaczyć na:

 • kursy/szkolenia realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym szkoleniem.

 

Więcej informacji uzyskasz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

 

 

Bony szkoleniowe PUP

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o przyznanie środków finansowych na zorganizowanie szkolenia.

 

Nasza jednostka szkoleniowa posiada wymagany przez w/w instytucje wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, dzięki któremu z naszej  oferty mogą skorzystać również osoby, które nie posiadają własnych środków finansowych na odbycie szkolenia.

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji oraz finansowania szkoleń przez poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy znajdują się poniżej:

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

 

Rekonwersja

Rekonwersja jest to ogół przedsięwzięć podejmowanych względem żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej. Celem powyższego jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, przekwalifikowanie zawodowe oraz samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej. (W naszym biurze w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 16/18 można uzyskać pomoc przy wypełnianiu dokumentów.)

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy rekonwersyjnej:

 • żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (w czasie 2 lat przed zwolnieniem)
 • byli żołnierze zawodowi (w czasie 2 lat po zwolnienieu)
 • małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (bezterminowo)

 

Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni ze służby z powodu:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej)

 

Formy pomocy rekonwersyjnej:

 • doradztwo zawodowe
 • przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu
 • pośrednictwo pracy
 • praktyki zawodowe (dotyczy tylko żołnierzy przed zwolnieniem ze służby)

 

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

 • doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki;
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

 

Wysokość limitów zwracanych kosztów wynosi za:

Korzystanie z przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu:

 • po 4 latach służby wojskowej - 100% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
 • po 9 latach służby wojskowej - 200% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
 • po 15 latach służby wojskowej - 300% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego,

 

 

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.wszwgdansk.wp.mil.pl/pl/10.html

Zmajstruj sobie zawód!

 

„Zmajstruj sobie zawód! Szkolenia dla osób zatrudnionych w sektorze MMiŚP”

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia realizowane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe Inżynieria Radosław Kończyk w ramach projektu „Zmajstruj sobie zawód! Szkolenia dla osób zatrudnionych w sektorze MMiŚP” (nr: RPPM.05.05.00-22-0087/16), który skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia z województwa pomorskiego,:

 • pracujących w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach
 • pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwach społecznych
 • prowadzących działalność na własny rachunek.

 

W ramach niniejszego projektu zapraszamy w szczególności na kursy Ładowarki kl. III, Koparki kl. III, Koparkoładowarki kl. III, Wózek jezdniowy podnośnikowy kat. IWJO, Podesty ruchome kat IP, Spawanie. Ponadto oferujemy możliwość realizacji innych kursów zawodowych.

 

Udział w projekcie wiąże się z zobowiązaniem uczestnika do pokrycia kosztów przystąpienia do egzaminu państwowego kończącego kurs oraz kosztów wydania niezbędnych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

 

Celem projektu jest:

Poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na pomorskim rynku pracy poprzez:

 • min 3% osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w Programie
 • min 80% osób w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem  w Programie
 • min 80% osób o niskich kwalifikacjach zostanie objętych wsparciem  w Programie
 • min 8% mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zostanie objętych wsparciem  w Programie

 

Planowane efekty:

 • min 2% osób w wieku 50 lat, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu
 • min 68% osób w wieku 25 lat, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu
 • min 68% osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Wartość projektu: 1 932 481,51 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 610 401,26 zł

 

UWAGA!!! PROJEKT ZAKOŃCZONY!!!

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook