Co nowego
Blog

Jak przedłużyć uprawnienia UDT?

UDT uprawnienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz  sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wszystkie uprawnienia na urządzenia transportu bliskiego wydane jako bezterminowe, bez względu na datę ich wydania, stają się uprawnieniami terminowymi na okres 5 lat, licząc od dnia wejścia w życia ustawy - 1 czerwca 20219 r.

 

Data utraty ważności uprawnień to 1 stycznia 2024 r.

 

Dotyczy to zarówno uprawnień wydawanych przez UDT, TDT oraz WDT.

 

Posiadane uprawnienia na suwnice, żurawie czy wózki należy osobiście przedłużyć w UDT, w ramach trybu przewidzianego w ustawie.

 

 

 

Jak przedłużyć uprawnienia UDT?  

 

Posiadane uprawnienia na suwnice, żurawie, wózki czy podesty, należy osobiście przedłużyć w UDT w ramach trybu przewidzianego w ustawie.

 

Aby przedłużyć okres ważności uprawnień trzeba złożyć odpowiedni wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności uprawnień (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy).

 

Oznacza to, że ostateczny termin złożenia wniosku to wrzesień 2023 r. W zależności posiadanych uprawnień i rodzaju urządzenia,  zostaną one przedłużone na okres kolejnych 5 lub 10 lat. Warunkuje to załącznik numer 3 do Rozporządzenia (znajdziesz go na końcu artykułu).

 

Co ważne, na każde z uprawnień należy złożyć odrębny wniosek.

 

 

 

Jakie warunki trzeba spełniać, aby przedłużyć uprawienia UDT?

 

Przedłużając okres ważności uprawnień należy złożyć wniosek oraz spełnić  dwa kryteria:

  • wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat (ciągłość wykonywania zawodu)
  • pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności w składanym wniosku (oświadczenie znajduje się w rubryce 3 wzoru wniosku).

 

W ustawie nie jest podane w jaki sposób należy spełnić warunek wykonywania czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Nie ma znaczenia czy wykonywanie zawodu odbywało się w sposób ciągły czy tez łączony. Nie będzie to też dodatkowo weryfikowane, a posiadający uprawnie składa w tym zakresie wyłącznie oświadczenie. Warunkuje to zapis ustawy o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2d:

 

Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, należy dołączyć oświadczenie osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczeniu umieszcza się klauzulę o następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 

Czy przedłużenie uprawnień UDT jest płatne?

 

Wszystkie czynności związane z przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, TDT i WDT są bezpłatne! Warunkuje to zapis ustawy o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2a:

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osób, o których mowa w art. 22 wymogi wobec osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę urządzeń technicznych ust. 3, jest bezpłatne i następuje na wniosek.

 

 

 

Wybrane kategorie urządzeń oraz okres ważności uprawnień – żurawie, wózki, suwnice, podesty

 

  • Żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne - składające się z wysięgnika wykonującego ruch obrotowy, po którym przemieszcza się wciągnik będący podzespołem podnoszącym ładunek – 10 lat
  • Żurawie samojezdne, szynowe, wieżowe i szybkomontujące, kolejowe i na pojazdach kolejowych, pokładowe i pływające - 5 lat
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – sterowane z kabiny i poziomu roboczego – 10 lat
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 5 lat
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat
  • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące, maszynowe i na pojazdach kolejowych – 10 lat
  • Podesty ruchome przejezdne – 5 lat

 

Gdzie złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień UDT?

 

Procedurę wymiany uprawnień w całości możemy przeprowadzić on-line na stronie internatowej URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO - LINK 

Wzór wniosku o przedłużenia uprawnień UDT - Wzór wniosku o przedlużenie okresu ważności zaświadczenia kwlifikacyjnego.pdf

Okres ważności kwalifikacji dla poszczególnych uprawnień – Tabela - okres wazności kwalifikacji urządzeń technicznych.pdf

 

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook