Rekonwersja

Rekonwersja jest to ogół przedsięwzięć podejmowanych względem żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej.

Celem powyższego jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, przekwalifikowanie zawodowe oraz

samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej.

 

(W naszym biurze w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 16/18 można uzyskać pomoc przy wypełnianiu dokumentów.)

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy rekonwersyjnej:

- żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (w czasie 2 lat przed zwolnieniem)

- byli żołnierze zawodowi (w czasie 2 lat po zwolnienieu)

- małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (bezterminowo)

 

Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni ze służby z powodu:

- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

- prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;

- prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania;

- prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej)


Formy pomocy rekonwersyjnej:

- doradztwo zawodowe

- przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu

- pośrednictwo pracy

- praktyki zawodowe (dotyczy tylko żołnierzy przed zwolnieniem ze służby)

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

- doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;

- przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki;

- zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

Wysokość limitów zwracanych kosztów wynosi za:

Korzystanie z przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu:

  • po 4 latach służby wojskowej - 100% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
  • po 9 latach służby wojskowej - 200% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
  • po 15 latach służby wojskowej - 300% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego,

 

 

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.wszwgdansk.wp.mil.pl/pl/10.html