KFS-Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

– finansowanie przez Urzędy Pracy kształcenia pracowników i pracodawców

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest zasilany poprzez przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

 • Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 

 

Kto może skorzystać ze środków KFS?

 

 • wszyscy pracodawcy

 

Jaka jest wysokość środków, które można uzyskać?

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok.12000 zł)
– mały przedsiębiorca (osoba, która zatrudnia mniej niż 50 pracowników a roczny obrót i suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro)i średni przedsiębiorca(zatrudnia mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 mln euro)
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro)

 

Korzyści z KFS:

 • podniesienie kwalifikacji pracowników
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • ograniczenie rotacji pracowników

Wymagania wobec uczestników ubiegających się o dofinansowanie KFS:

 • pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę (na czas nieokreślony bądź określony, w dowolnym wymiarze czasu pracy, umowa musi obejmować okres co najmniej do czasu zakończenia szkolenia)
 • ukończone 18 lat

Środki z KFS można przeznaczyć na:

 • kursy/szkolenia realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym szkoleniem.

 

Więcej informacji i pomoc w przygotowaniu dokumentów:

 

kamila@inzynieria.org

tel. 583 419 739